Atbalstītāji

Swedbankkarte

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Reklāmas videoklipu par uzņemšanu var noskatīties saitē https://youtu.be/EPMr4cxdn1I

Profesionālajā vidusskolā pašlaik turpinām uzņemšanu izglītības programmās:

  • Eneģētika un elektrotehnika (Elektrotehniķis)
  • Elektronika (Elektronikas tehniķis)
  • Telekomunikācijas (Telekomunikāciju tehniķis)
  • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Klientu apkalpošanas speciālists)
  • Kokizstrādājumu izgatavošana (Mēbeļu galdnieks)
  • Metālapstrāde (Programmējamo metālapstrādes darbgaldu iestatītājs)
  • Inženiermehānika (Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis)

Brīvām vietām aizpildoties, informācija mainīsies.
T.67081411
T.67081401

Ar izglītības programmām varat iepazīties saitē http://www.rtk.lv/?sadala=53

Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

   1.  iesniegums;
   2.  apliecības un sekmju izraksta par pamatskolas izglītību kopija (uzrādot  oriģinālu);
   3.  pases, identifikācijas kartes vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
   4.  medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
   5.  trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);
   6.  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   7.  reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām,  dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   8.  norīkojums ar stipendiju no iestādes vai uzņēmuma (nav obligāts);
   9. dokumentu, kas apliecina dalību olimpiādēs, konkursos, kopijas (uzrādot oriģinālus) (nav obligāti). 
 

Iesniegumu reģistrācijas maksa € 11,38,  saskaņā ar 17.09.2013. MK noteikumu Nr. 888 p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000
Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)

   
Birojs        Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga 17.09.2013. MK noteikumu Nr. 888 p.2.8.
Pasts        Vaļņu 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis    67225155
Fakss       67221006

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-18.00
Otrdienās: 09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv