Atbalstītāji

Swedbankkarte

Studiju kredīti

Studenti, kuri sekmīgi apgūsti kādu akreditētu studiju programmu, var kandidēt uz valsts vārdā sniegtu galvojuma kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”.
 
Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie - Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība, ja viņi sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.
 
Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā.
Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz koledžas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru gadā. Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas vai 2 mēnešus pēc izslēgšanas no studējošo skaita), šī  kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet, ja minētā likme ir augstāka par 5% gadā, kredīta ņēmējs maksā 5% likmi gadā.
Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam  mēnesī nepārsniedz 80 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (studējot Latvijā). Šo kredītu izmaksā 10 mēnešus gadā (izņemot jūliju un augustu). Procenti par šo kredītu ir jāmaksā katru mēnesi sākot no kredīta izmaksas brīža, tāpēc banka regulāri šo summu ieturēs no studenta konta.

Kā saņemt kredītu?

Studiju daļas sekretariātā (Braslas ielā 16, 104.kab) jāaizpilda un jāiesniedz pieteikums kredītam. Kad koledžā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums (informācija būs izlikta uz Studiju daļas ziņojumu dēļa), students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.
Lai saņemtu kredītu, ir nepieciešams vienas personas galvojums (personas, kas apņemas pildīt saistības pret banku, ja pats kredīta ņēmējs tās nepilda).

  • Galvotāja ienākumiem jābūt regulāriem un vismaz vienas minimālās algas apmērā.
  • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal¬vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
  • Bāreņiem (līdz 24 gadu vecumam) un personām ar I vai II invaliditātes grupu kredīta saņemšanai nav nepieciešami galvotāji. Šie studenti saņem 100% valsts galvojumu.
  • Kredītu var nodrošināt arī ar nekustamā īpašuma ķīlu (dzīvokli, māju, zemi). Par kredītu var galvot arī pašvaldība.

Galvotājam jādodas uz banku, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un ienākumu apliecinošs dokuments (VID izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem). Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods; viņš uz banku var neiet kopā ar studentu.
Studiju kredīts tiek izmaksāts par katru semestri atsevišķi, pārskaitot uz koledžas kontu. Lai kredītu apstiprinātu secīgi, par pēdējo sesiju jāiegūst 75% nepieciešamo kredītpunktu.

Vairāk informācijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā www.sza.gov.lv