Ārpus formālā izglītība

Pieaugušo izglītība / Ārpus formālā izglītība

No 2011. gada 1. septembra Rīgas Tehniskā koledža nodrošina iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem, kuri savas zināšanas, prasmes un iemaņas ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas, radot iespēju paaugstināt konkurētspēju darba tirgū.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumiem, 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” un noslēgtajiem Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējuma līgumiem, pieņemam iesniegumus no privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, šādās profesijās:

  • programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs;
  • mēbeļu galdnieks;
  • automehāniķis;
  • elektrotehniķis;
  • telekomunikāciju tehniķis;
  • elektronikas tehniķis;
  • datorsistēmu tehniķis;
  • programmēšanas tehniķis;
  • klientu apkalpošanas speciālists.

Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējumu saņēmušo izglītības iestāžu un eksaminācijas centru reģistru var iepazīties dienesta mājas lapas www.ikvd.gov.lv sadaļā „Ārpus formālā izglītība”.

Personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci jāiesniedz Rīgas Tehniskā koledžā, Braslas ielā 16, Rīgā, 253. kab. iesniegums (pēc vienotas formas - pielikumā).

Informācija:
Direktora vietniece projektu attīstības
un mūžizglītības jomā
Kristīne Rūtiņa
E-pasts:  kristine.rutina@kcrtk.lv
Brasls ielā 16, 253. kab. ,Rīga
Tālrunis 67081433, 67081400

Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Personas profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru var kārtot individuāli vai pievienojoties grupai.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība noteikta  Ministru kabineta  2022. gada 29. novembra noteikumos Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību”.

Personai, kura vēlas novērtēt savu profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, ir iespēja saņemt konsultāciju Rīgas Tehniskajā koledžā bez maksas.


Ārpus formālā izglītības sistēma

Pirmo reizi Rīgas Tehniskās koledžas ārpus formālās izglītības sistēmas profesionālo kompetenču novērtēšanas astoņi pretendenti 2012. gada 2. maijā kārtoja kvalifikācijas eksāmenu „Klientu apkalpošanas speciālista” profesionālās kompetences novērtēšanā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskajā un praktiskajā daļā pretendenti parādīja labas zināšanas un prasmes.

Pretendenti, kuri bija pieteikušies profesionālo kompetenču novērtēšanai, pārstāvēja SIA „Lattelecom” izziņu dienestu „177”.

Lielu darbu pretendentu sagatavošanai bija ieguldījis  Latvijas  Brīvo Arodbiedrību Savienības  Sakaru darbinieku nozares konsultants Kaspars Strauts un Rīgas Tehniskās koledžas skolotāja Olga Kazakova.

2012. gada 16. maijā  Rīgas Tehniskās koledžas direktors Dr. Jānis Rozenblats  izsniedza valsts izglītības dokumentu - profesionālās izglītības kvalifikācijas apliecību, kura apliecina, ka ar kvalifikācijas eksāmenu komisijas 2012. gada 2. maija lēmumu piešķirta kvalifikācija „Klientu apkalpošanas speciālists”, kas viņiem noderēs tagadējā darba vietā un turpmākajā karjerā.