Bibliotēka

Par mums / Bibliotēka

Bibliotēka ir Rīgas Tehniskās koledžas struktūrvienība un darbojas atbilstoši iekšējiem normatīviem aktiem. Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem atbilstoši mācību programmu prasībām visās specialitātēs.

Elektroniskais katalogs

2016.gadā RTK bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā, kas paredz bibliotekāros procesus veikt automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE. Bibliotēkā iesākta krājuma grāmatu datorizēta apstrāde un kataloģizācija. Lasītāji gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti ar interneta palīdzību varēs meklēt nepieciešamos izdevumus.

Skatīt elektronisko katalogu

Darba laiks mācību gada laikā

Pirmdiena8.00 - 17.00
Otrdiena8.00 - 17.00
Trešdiena8.00 - 16.00
Ceturtdiena8.00 - 16.00
Piektdiena9.00 - 15.00

Spodrības diena - katra mēneša 3. trešdiena - bibliotēka slēgta.

Kontakti

Epasts biblioteka@kcrtk.lv
Tālr. 67081422


Interesanti fakti

2024. gada sākumā bibliotēkas krājumā – 17 649 vienības. Periodiskie izdevumi papīra formātā – 15 nosaukumi.

Elektroniski - e-laikraksts "Izglītība un kultūra", e-žurnāls "Skolas psiholoģija", Normatīvie akti izglītībā, datu bāze Metodiskie materiāli skolām (1. - 12. klase).

Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem 2024. gadā pieejama datubāze letonika.lv, soma.lv, EBSCO https://search.ebscohost.com. Ieeja izmantojot Mykoob tīklu.

Lasītavā (117,4 m2) lasītājiem ir 31 darba vieta, 6 datori, multifunkcionāla iekārta (apvienots printeris, kopētājs). Bibliotēkā ieviesta grāmatu aizsardzības sistēma - drošības vārti.

Pieejamie pakalpojumi

Kopēšana un lapas drukāšana ar printeri – maksas pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta 18.03.2021. noteikumu "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis" 1. pielikuma II. sadaļas "Rīgas Tehniskā koledža" sniegtie maksas pakalpojumi, 2.1.-2.4.punktu. Bibliotēkas lasītājiem pieejams bezmaksas pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Lasītavā audzēkņiem, studentiem un pasniedzējiem ir brīva pieeja uzziņu izdevumiem, jaunākajiem izdevumiem pa visām nozarēm, daiļliteratūrai. Papīra formātā pieejami 15 nosaukumi - periodiskie izdevumi. Bibliotēkas krājumā pieejamas grāmatas un metodiskie līdzekļi svešvalodās – angļu, vācu un krievu.