Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

ERASMUS

ERASMUS programma. Studentu prakse ārzemēs.

Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Ārlietu daļa aicina studentus pieteikties uz piedalīšanos Eiropas Savienības ERASMUS programmas studentu praksē ES valstu uzņēmumos 2013./2014. akad. gadā.
Šī aktivitāte dod iespēju PIKC RTK studentiem veikt praksi ārzemēs uzņēmumā, apmācību centrā vai pētniecības centrā citā ES dalībvalstī. Prakses ilgums – 2 mēneši.

Aktivitāšu mērķi:
•    Palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
•    Sniegt studentiem iespēju attīstīt īpašas prasmes, ieskaitot valodas prasmes, un uzlabot sapratni par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu;
•    Veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
•    Sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

ERASMUS programmas stipendija praksei tiek piešķirta daļējai uzturēšanās izdevumu, ceļa un apdrošināšanas izmaksu segšanai. Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā.

Konkursa kritēriji:
•    ERASMUS stipendijas pieteicējiem nedrīkst būt studiju parādi.
•    Labas svešvalodas zināšanas.
•    Skaidri noformulēti motivācija un mērķi piedalīties programmā.

NB! PIKC RTK katedras var noteikt papildus kritērijus.

Piešķiramais finansējuma apjoms ir atkarīgs no programmas noteiktiem kritērijiem un ievērojot gan maksimālos limitus, gan studenta sociālekonomisko situāciju, citu pieejamo finansiālo atbalstu, ja nepieciešams, pieprasot attiecīgi pamatojuma dokumentus.

Piemērotas prakses vietas atrašana ir paša studenta, prakses vadītāja un katedras vadības ziņā. Studentiem tiek rekomendēts aktīvi konsultēties ar pasniedzējiem un izmantot personisko pieredzi, sakarus un kontaktus.

Pirms došanās uz ārzemēm studenti paraksta prakses līgumu, kurā ietverti šādi dokumenti:
• „Prakses apmācības līgums” (“Placement Agreement”), kurā aprakstīta konkrētās prakses perioda programma; šis līgums jāapstiprina nosūtošajai augstskolai un uzņemošajai organizācijai;
• „Kvalitātes principi”(“Quality Commitment”), kur noteiktas visu ārvalstu praksē iesaistīto pušu tiesības un pienākumi;
• „Erasmus studenta harta” (“ERASMUS Student Charter”), kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi studiju laikā ārzemēs.

Pēc prakses pabeigšanas studentam jāiesniedz atskaite PIKC RTK Ārējo sakaru daļā. Iegūtais sertifikāts par prakses periodu uzņēmumā ERASMUS programmas ietvaros jāiesniedz katedras vadītājam.

Prakses perioda beigās tiek nodrošināta ārzemēs pavadītā perioda pilnīga atzīšana kredītpunktos, kā paredzēts Prakses apmācības līgumā.

Iemesli, lai piedalītos ERASMUS programmā:
•    dalība ERASMUS programmā ir lielisks ieraksts tavā CV;
•    iespēja strādāt starptautiskā vidē;
•    iespēja atgriezties Latvijā motivētākam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
•    iespēja uzlabot svešvalodas zināšanas;
•    iespēja iegūt draugus citās valstīs;
•    iespēja iepazīt citas kultūras un iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi.

Pieteikšanās kārtība
Pieteikuma anketa
Pielikums 1. CV angļu valodā PIKC RTK formātā
Pielikums 2. Semestru studiju karšu kopijas

DROŠI UN SAVLAICĪGI PIESAKIES DALĪBAI ERASMUS PROGRAMMAS STUDENTU PRAKSEI ĀRZEMĒS!

Pieteikuma anketa izdrukātā veidā kopā ar pielikumiem jāiesniedz
PIKC Rīgas Tehniskā koledža Ārlietu daļā,
Lēdmanes ielā 3, 203. telpā,
pirmdienās, plkst. 12:00 – 14:00 un trešdienās, plkst. 12:00 – 13:30.

Prakses piedāvājumi ārvalstīs:

Prakse ārvalstīs:
www.europlacement.com

Starptautiska jauniešu organizācija, kas dalībniekiem piedāvā prakses un brīvprātīgā darba vietas ārvalstīs:
http://www.aiesec.org/AI  

Prakses piedāvājumi dažādās Eiropas pilsētās:
http://iwork.iagora.com/jobs/Internship/listing 

http://www.epa-internships.org/ 

Eiropas jaunatnes portāls: 
http://europa.eu/youth/working/traineeships/index_eu_en.html 

Prakses un darba piedāvājumi Briselē:
http://www.eurobrussels.com/ 

UNICEF prakses programma:
http://www.unicef.org/about/employ/index_internship.html

Citas saites ar prakses piedāvājumiem:
http://www.philox.eu/?page=work-internships&menuindex=4.2

Padomi piemērotas prakses vietas atrašanai

http://internships.about.com/od/internsites/tp/howtofind.htm

ERASMUS PROGRAMMAS DOKUMENTI