Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšana koledžā

Reklāmas videoklipu par uzņemšanu var noskatīties saitē https://youtu.be/EPMr4cxdn1I

Uzņemam 2 līdz 3 gadu studijām par valsts budžeta finansējumu un pašfinansējumu  programmās:

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Elektronika
 • Telekomunikācijas
 • Elektriskās iekārtas
 • Siltumenerģētika
 • Autotransports
 • Inženiermehānika (Mehatroniķis)
 • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)
 • Kokapstrāde
 • Telemātika un loģistika
 • Aukstumtehnika

Sīkāka informācija Braslas ielā 16, Rīgā, 104.kab.
T.67081401

Uzņemšanas organizācija:

RTK uzņemšanas komisija dokumentus pieņem pilna laika studijām no 2022. gada l.jūlija līdz 2022.gada 19.augustam.

Imatrikulācija studijām no 2022. gada 22. augusta līdz 31.augustam.

RTK uzņemšanas komisija Rīgā, Braslas ielā 16, srtādā:

 • 2022. gada 1. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 17:00
 • pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10:00 līdz 14.00,
 • otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00,
 • Braslas ielā 16, Rīgā, tālr. 67081411 vai 67081401.

Sīkāku informāciju par imatrikulācijas (uzņemšamas) kārtību skatīt pievienotajā dokumentā sadaļas beigās.

Daugavpils filiālē

Dokumentus pieņem Daugavpils tehnikumā, Strādnieku ielā 16
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
T. 65436893

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas filiālē

Dokumentus pieņem PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00
T. 63122882

 • Elektriskās iekārtas
 • Autotransports

Liepājas filiālē

Dokumentus pieņem PIKC Kandavas Valsts tehnikumā, Ventspils ielā 51
Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
T. 63484785

 • Autotransports
 • Elektriskās iekārtas
 • Inženiermehānika (Mehatronika)


Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums pēc vienotas formas;
 • izglītības iestādes beigšanas dokuments ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • divu valsts eksāmenu sertifikāti matemātikā vai fizikā vai 1.svešvalodā un latviešu valodā (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 • uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tāda nepieciešama (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • maznodrošinātā statusu apliecinošs dokuments, ja attiecināms.

Iesniegumu reģistrācijas maksa uz vienu studiju programmu € 12,00 ,  saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumu Nr. 171, IV., p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)
   
Birojs        Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga
Pasts        Vaļņu 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis    67225155,
Fakss       67221006

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-18.00
Otrdienās: 09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

Reflektantiem, kuri vēlas turpināt studijas kādā no Profesionālās izglītības kompetences centra ″Rīgas Tehniskā koledža″ studiju programmām, Studiju daļā, Braslas ielā 16, 104. vai 105.kab., izvērtēšanai jāiesniedz:

 • vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas;
 • akadēmiskā izziņa ar iepriekšējās studijās iegūtiem kredītpunktiem un vērtējumiem;
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Uzņemam klausītājus viena vai vairāku studiju kursu apgūšanai. Apmaksa saskaņā ar 27.01.2021. Nr.1.1.-2/7 „Studiju apmaksas kārtības” p.2.2.