Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Dienesta viesnīca

Profesionālās izglītības kompetences centram „Rīgas Tehniskā koledža” ir dienesta viesnīca (turpmāk tekstā DV) Ieriķu ielā 4.

Lai pretendētu uz vietu DV, jāiesniedz:

  • Aizpildīta iesnieguma veidlapa;
  • Izziņa par deklarēto dzīves vietu (oriģināls);
  • Jāuzrāda maksājums par pirmo (septembri) un pēdējo īres mēnesi (EUR 32,00).


Piešķirot vietas DV, katrs iesniegums tiek izvērtēts un priekšroka audzēkņiem, kuriem:

  • Dzīvesvieta no Rīgas atrodas 70 km un tālāk;
  • Piešķirts bāreņa statuss.

Ar DV īrnieku tiek slēgts īres līgums un materiālās atbildības līgums.                                  
Īres maksa (MK noteikumiem Nr.323 „Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr.171 „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis””, III.nodaļa, skatīt saitē:
https://likumi.lv/ta/id/332879-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-18-marta-noteikumos-nr-171-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis , jāveic līdz dotā mēneša 25. datumam,  maksāt bankā – UZRĀDOT visus MAKSĀJUMU KODUS, kuri attiecas uz konkrēto pakalpojumu. Īres maksas termiņu neievērošanas, kā arī DV iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, vieta DV tiek uzteikta.


2022. /2023. m.g. IERAŠANĀS DIENESTA VIESNĪCĀ (DV):

1. kursa audzēkņiem (pēc 9. klases) kuriem piešķirta vieta DV un tiem, kuri DV dzīvos pirmo gadu:
-     obligāti, kopā ar kādu no vecākiem (nepilngadīgajiem)
-     uzrādot maksājumu kvītis:
      par RTK audzēkņa apliecības - DV caurlaides izgatavošanu (EUR 5)
      par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR 16.00 = EUR 32.00)
-    obligāti iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
-    pēc vēlēšanās - iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa, invaliditāti apliecinošu dokumentu
     TREŠDIEN, 31. augustā no pl. 09:00 līdz 16:00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)

2., 3.,4. kursa audzēkņiem  līdzi ņemot DV caurlaidi
      TREŠDIEN, 31. augustā no pl. 09:00 līdz 16:00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)


1. kursa studentiem, kuriem piešķirta vieta DV un tiem, kuri DV dzīvos pirmo gadu:
-     uzrādot maksājumu kvītis:
      par RTK audzēkņa apliecības - DV caurlaides izgatavošanu (EUR 5)
      par DV īres pirmo un pēdējo mēnesi (EUR 16.00 + EUR 16.00 = EUR 32.00)
-    obligāti iesniegt izziņu par deklarēto dzīves vietu (kuri nav iesnieguši uzņemšanā)
-    pēc vēlēšanās - iesniegt citas izziņas – daudzbērnu, bāreņa, invaliditāti apliecinošu dokumentu
      TREŠDIEN, 31. augustā no pl. 09:00 līdz 16:00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)

2., 3. kursa studentiem līdzi ņemot DV caurlaidi
     TREŠDIEN, 31. augustā no pl. 09:00 līdz 16:00 (vai darba dienās no 08:00 līdz 16:00)


DV īres maksājumu konts:

Profesionālās vidusskolas AUDZĒKŅIEM:
Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods
(Piemērs: 21382 DV – Ivars Kalniņš, 010190-12345)

Koledžas STUDENTIEM:
Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma mērķis: 21382 DV – vārds, uzvārds, personas kods


DV ZIEDOJUMU KONTS:
Profesionālās izglītības kompetences centrs „RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA”
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV13TREL7150330000000
Maksājuma mērķis: 23510 – ziedojumi (cik?), vārds, uzvārds, personas kods

DV kontakttelefoni:

  • DV vadītāja 67081425
  • DV audzinātāji 67081432
  • DV dežurants 67081424


Sekojiet līdzi aktuālai informācijai!