Atbalstītāji

Swedbankkarte

ESF projekti

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI
PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001
Īstenošanas laiks: 2016. gada 16. decembris – 2021. gada 31. decembris
Projekta mērķi: Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.
Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.  Plašāku informāciju skatīt šeit vai pievienotajā dokumentā lapas beigās.

 

PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” ir iesaistījusies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr.8.5.1.0/16/I/001).
Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augusts.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

 

Rīgas Tehniskās koledžas informācijas un profesionālās karjeras dienas 01.04.2006.- 31.03.2007.
Skatīt pašvērtējumu

Rīgas Tehniskās koledžas interneta mājas lapas izveide atbilstoši mūsdienīgiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem 07.07.2005. - 07.07.2006.
Skatīt pašvērtējumu

Profesionālās izglītības programmu "Datorsistēmas " un "Programmēšana" uzlabošana atbilstoši darba tirgus prasībām 01.11.2005. - 31.08.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Vispārizglītojošo priekšmetu programmu un mācību materiālu pilnveidošana. 07.11.2005. – 06.11.2007.
Skatīt pašvērtējumu

Autotransporta izglītības programmas pilnveidošana un mācību metodiskā nodrošinājuma izstrāde  01.12.2005. – 31.07.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītāju profesionālās izglītības programmas uzlabošana un aprobēšana.  01.11.2005. – 31.08.2008.
Skatīt pašvērtējumu
   
Profesionālās vidējās izglītības programmas “Metālapstrāde” ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu iestatītājs audzēkņu kvalifikācijas prakse uzņēmumos.  01.11.2005. – 31.07.2006.
Skatīt pašvērtējumu
   
Pasta speciālistu prakses īstenošana un metodisko materiālu izstrāde tās nodrošināšanai   01.11.2005. – 31.10.2006.

Pasta operatoru profesionālās pilnveides programmas izstrāde un aprobācija  02.05.2006. - 02.04.2007.
Skatīt pašvērtējumu

Pedagogu kompetenču paaugstināšana svešvalodā un IT jomā   01.08.2006.-31.07.2007. 
Skatīt pašvērtējumu

1.līmeņa augstākās izglītības studiju procesa elektronikā uzlabošana Rīgas Tehniskajā koledžā   26.10.2006. -20.08.2007.
Skatīt pašvērtējumu
   
Autotransporta studiju programmas modernizācija, izveidojot aktuālas specializācijas novirzienu  1.10.2006.- 31.05.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Studiju programmu vispārējo mācību kursu metodiskā un tehniskā nodrošinājuma pilnveidošana.  26.10.2006. - 20.08.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Izglītības procesa elektronikā uzlabošana Rīgas Tehniskās koledžas profesionālajā vidusskolā   07.09.2006. - 20.08.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas “Informāciju tehnoloģijas” studentu prakse IKT uzņēmumomos 02.01.2007. - 30.12.2007.
Skatīt pašvērtējumu
   
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas “Studiju programmas “elektriskās iekārtas“ īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana Rīgas tehniskajā koledžā"  02.03.2007. - 20.08.2008.
Skatīt pašvērtējumu

Rīgas Tehniskā koledža, pamatojoties uz 2010.02.04. noslēgto vienošanos ar Valsts izglītības aģentūru ir uzsākusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības infrastruktūra" 3.1.2.1.aktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" īstenošanu.
Skatīt vairāk .pdf formātā
Projekta rezultāti (Informācija atjaunota 2011.gada 30. maijā).

LABĀS PRAKSES MATERIĀLI ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
 Pedagogs Evija Tože       Pedagogs Sandra Ozola