Atbalstītāji

Swedbankkarte

ERASMUS+ profesionālā vidusskola


     Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža" (saīsinājumā PIKC RTK) piedalās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības profesionālās izglītības sektora  mobilitātes programmā ar projektu „Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte” laika posmā 2014.-2016. gadam, ar identifikācijas Nr. 2014-1-LV01-KA102-000023.  Projekta vadītāja ir IKT katedras metodiķe Iveta Ulmane, e-pasts  iveta.ulmane@kcrtk.lv

      Projektam ir 2 mērķa virzieni- mācību un sociālais. Mācību virziens saistīts ar skolotāju un audzēkņu profesionālo attīstību, savukārt sociālais virziens ar atbalsta sniegšanu sociāli mazāk nodrošinātajiem, iesaistot viņus projektā.
Projektā izvēlētā mērķa grupa, PIKC RTK audzēkņi un skolotāji, ir no Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju, Metālapstrādes, Kokapstrādes, Mehatronikas un Autotransporta jomas. Projektā tiks īstenotas 4 virzienu mobilitātes, sadarbībā ar Lietuvu Kaunas School of Information Technology un Ukmerge business school, Maltu Paragon Europe un Somiju Tampere Vocational College Tredu.

     Galvenās projekta aktivitātes ir vērstas uz inovāciju apguvi tehniskajās nozarēs atbilstoši dalībnieku profesionālajai specializācijai. Mobilitātes dalībnieki varēs iepazīties ar jauniem darba instrumentiem, dažādām tehnoloģijām, lietojumprogrammām, darba vides un procesu organizāciju, metodiku un mācību materiāliem, mācību metodēm u.c. Projektam ir arī ļoti svarīga nozīme sociālo un personīgo kompetenču izkopšanā, kā arī starpvalstu solidaritātes veidošanā.
Rezultātā iegūtās dalībnieku profesionālās kompetences, tiks pielietotas mācību un darba procesā. Skolotāji ilgtermiņā nodrošinās audzēkņu profesionālo sagatavotību atbilstoši darba tirgus prasībām. Savukārt audzēkņi pielietos zināšanas darba vidē, tādējādi veicinot zināšanu pārnesi un mazinot bezdarba risku.

Apraksta angļu versiju skatīt pievienotajā dokumentā.

 

Veiksmīgi noslēgusies skolotāju un audzēkņu mobilitāte uz Kauņu, Lietuvā. Sīkāku ieskatu mobilitātes norisē, skatīt pievienotajā prezentācijā.

Veiksmīgi noslēgusies Maltas mobilitāte. Neliels ieskats mobilitātes norisē pievienotajā prezentācijā.

Veiksmīgi noslēgusies Ukmerģes mobilitāte. Ieskats mobilitātes norisē pievienotajā prezentācijā.

Veiksmīgi noslēgusies pēdējā mobilitāte uz Somiju Tamperi Erasmus+ projekta "Skolotāju un audzēkņu mācību mobilitāte” ietvaros. Sīkāku ieskatu mobilitātes norisē pievienotajā prezentācijā.