Atbalstītāji

Swedbankkarte

Bibliotēka

 Bibliotēka ir PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” struktūrvienība un darbojas atbilstoši iekšējiem normatīviem aktiem. Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem atbilstoši mācību programmu prasībām visās specialitātēs.

2020. gada sākumā bibliotēkas krājumā – 17 589 vienības, tai skaitā grāmatas  - 17 584 vienības, no tām 15 602 vienības – mācību grāmatas.  Audiovizuālie dokumenti – 5 vienības. Periodiskie izdevumi papīra formātā   –   16 nosaukumi.

  Lasītavā  (117,4 m2) , pēc bibliotēkas telpu rekonstrukcijas un renovācijas 2013. gadā, lasītājiem ir 31 darba vieta, 6 datori,  multifunkcionāla iekārta ( apvienots printeris, kopētājs). Bibliotēkā ieviesta grāmatu aizsardzības sistēma - drošības vārti.

 Pieejamie pakalpojumi: Kopēšana un lapas drukāšana ar printeri – maksas pakalpojums atbilstoši LR MK not.  Nr. 888  2013. gada 17. septembrī  Noteikumi par PIKC „Rīgas Tehniskās koledžas” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Bibliotēkas lasītājiem  pieejams bezmaksas pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Lasītavā audzēkņiem, studentiem un pasniedzējiem ir brīva pieeja uzziņu izdevumiem, jaunākajiem izdevumiem pa visām nozarēm, daiļliteratūrai. Papīra formātā pieejami 15 nosaukumi  - periodiskie izdevumi. Bibliotēkas krājumā pieejamas grāmatas un metodiskie līdzekļi svešvalodās – angļu, vācu un krievu.

 2016.gadā  PIKC RTK  bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā, kas paredz bibliotekāros procesus veikt automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.  Bibliotēkā iesākta krājuma grāmatu datorizēta apstrāde un kataloģizācija.  Lasītāji gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti ar interneta palīdzību varēs meklēt nepieciešamos izdevumus.

Elektroniskais katalogs ir pieejams adresēs: http://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/69/home.aspx,
https://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Darba laiks mācību gada laikā:
Pirmdiena    8.00 -  18.00
Otrdiena      8.00 -  18.00
Trešdiena    8.00 -  16.30
Ceturtdiena 8.00 -  16.30
Piektdiena   8.00 -  16.30
Spodrības diena - katra mēneša 3. trešdiena. Bibliotēka slēgta.

Kontakttālrunis: 27888074 Sarmīte Nipere
                          26049669 Irina Korčevska

 

  Noderīgas saites

 Latvijas Nacionālā bibliotēka http://lnb.lv/

https://academia.lndb.lv

https://ortus.rtu.lv/science

https://dspace.lu.lv/dspace

http://www.oapen.org/home

http://scholar.google.lv/

http://www.researchgate.net/

https://core.ac.uk/