Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studijas - lekciju saraksti, studiju procesa grafiks

Studijas koledžā uzsākam š.g. 6. septembrī atbilstoši stundu sarakstiem.

Saskaņā ar „Vadlīnijām studija procesa organizēšanā augstskolās un koledžās 2021./2022.akadēmiskajā gadā”, pārejas periodā, līdz 2021. gada 10. oktobrim, lai līdz šim laikam iegūtu vakcinācijas statusu: studiju procesā var piedalīties ne tikai personas ar derīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, bet arī testētās personas, apliecinot to ar atbilstošu Covid-19 sertifikātu par negatīvu testa rezultātu, kas iegūts pēdējo 48 stundu laikā. Mutes un deguna aizsegi jālieto tiem studējošajiem, kuriem nav derīgs Covid-19 sertifikāts par vakcināciju vai pārslimošanu.

Vairāk informācijas pie studiju programmu direktoriem.

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumiem Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: zanda.beke@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods