Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Mācības - stundu saraksti, mācību procesa grafiks

Informācija par uzņemšanu PIKC RTK mājas lapas sadaļā Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Audzēkņi var pieteikties audzēkņu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz profesionālās vidusskolas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumi Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Informāciju par centralizētajiem eksāmeniem skatīt sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=4143


Informāciju par profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem skatīt sadaļā https://www.rtk.lv/?sadala=6566