Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Reklāmas videoklipu par uzņemšanu var noskatīties saitē https://youtu.be/EPMr4cxdn1I'

Ar izglītības programmām varat iepazīties saitē http://www.rtk.lv/?sadala=53

Profesionālās vidusskolas uzņemšanas komisija dokumentus pieņemšanu organizē 2 kārtās:

  • Pirmā kārta no 2023.gada 15.jūnija līdz 2023.gada 7.jūlijam. Dokumenti tiek pieņemti darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, Braslas ielā 16, Rīgā, tālr. 67081411;
  • Otrā kārta no 2023.gada 12. jūlija līdz 18. augustam.  Dokumenti tiek pieņemti pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10:00 līdz 14.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00, Braslas ielā 16, Rīgā, tālr. 67081411.

Otrā kārtā dokumentus pieņem uz brīvajām (pirmās kārtas laikā nenokomlektētajām) mācību vietām. Reflektanti tiek uzņemti rindas kārtībā, ja kopējais punktu skaits, saskaņā ar p.3., neatšķiras no pēdējā (konkursa kārtībā uzņemtā) reflektanta punktu skaita vairāk kā par 10%. Ja punktu atšķirība ir lielāka, uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti pēc 21.augusta.

Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

   1. iesniegums (pielikums nr.1);
   2. apliecības un sekmju izraksta par pamatskolas izglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
   3. pases vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
   4. medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
   5. trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);
   6. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   7. reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām,  dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   8. norīkojums ar stipendiju no iestādes vai uzņēmuma (nav obligāts);
   9. dokumentu, kas apliecina dalību olimpiādēs, konkursos, kopijas (uzrādot oriģinālus) (nav obligāti).
 

Iesniegumu reģistrācijas maksa € 12,00 , saskaņā ar 18.03.2021. MK noteikumu Nr. 171, IV., p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000
Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Sīkāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā "Uzņemšanas noteikumi profesionālajā vidusskolā 2023./2024.mācību gadam" zemāk.

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)

Birojs Dzirnavu iela 16/k2, Rīga, LV-1010
(ieeja no Strēlnieku ielas puses)
Tālrunis    67225155
e-pasts     aic@aic.lv

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-17.00
Otrdienās:  09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv