Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšana profesionālajā vidusskolā

Ar izglītības programmām varat iepazīties saitē http://www.rtk.lv/?sadala=53

REFLEKTANTIEM, PIRMS DOKUMENTU IESNIEGŠANAS, IEIET PORTĀLĀ Latvija.lv UN IZDRUKĀT EKSĀMENU REZULTĀTUS (SERTIFIKĀTUS) LATVIEŠU VALODĀ UN MATEMĀTIKĀ

Pirmās kārtas uzņemšanas rezultātus skatīt https://www.rtk.lv/?sadala=8489

Otrā kārtā dokumentus pieņem uz brīvajām (pirmās kārtas laikā nenokomlektētajām) mācību vietām. Reflektanti tiek uzņemti rindas kārtībā, ja kopējais punktu skaits, saskaņā ar p.3., neatšķiras no pēdējā (konkursa kārtībā uzņemtā) reflektanta punktu skaita vairāk kā par 10%. Ja punktu atšķirība ir lielāka, uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti pēc 21.augusta.

Sakarā ar to, ka visas mācību vietas pirmās kārtas laikā nokomplektētas, dokumentu pieņemšana otrā kārtā nenotiks

Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

   1. iesniegums (aizpilda elektroniski pie dokumentu iesniegšanas);
   2. apliecības un sekmju izraksta par pamatskolas izglītību kopija (uzrādot oriģinālu);
   3. pases vai dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
   4. medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
   5. trīs fotogrāfijas (3 x 4 cm);
   6. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem reflektantiem dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   7. reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām,  dokumenti, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
   8. norīkojums ar stipendiju no iestādes vai uzņēmuma (nav obligāts);
   9. dokumentu, kas apliecina dalību olimpiādēs, konkursos, kopijas (uzrādot oriģinālus) (nav obligāti).
 

Iesniegumu reģistrācijas maksa € 12,00 , saskaņā ar 18.03.2021. MK noteikumu Nr. 171, IV., p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV28TREL2150238011000

Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods

Sīkāku informāciju skatīt pievienotajā dokumentā "Uzņemšanas noteikumi profesionālajā vidusskolā 2023./2024.mācību gadam" zemāk.

KONTAKTI: 67081401, 67081411, 67081413, mob.T. 26564924,

e-pasts: uznemsana@kcrtk.lv

 

 

Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)

Birojs Dzirnavu iela 16/k2, Rīga, LV-1010
(ieeja no Strēlnieku ielas puses)
Tālrunis    67225155
e-pasts     aic@aic.lv

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-17.00
Otrdienās:  09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv