Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studijas filiālēs

Daugavpils filiāle
PIKC Daugavpils Tehnikumā, Strādnieku ielā 16

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas filiāle
PIKC Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6

  • Elektriskās iekārtas
  • Autotransports

Priekuļu filiāle
PIKC Priekuļu Tehnikumā, Egļu gatvē 9

  • Telemātika un loģistika

Liepājas filiāle
PIKC Liepājas Valsts tehnikumā, Ventspils ielā 51

  • Autotransports
  • Elektriskās iekārtas
  • Inženiermehānika (Mehatronika)

 Sīkāku informāciju par uzņemšanas kārtību skatīt mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā.

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumiem Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: zanda.beke@rtk.lv @rtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Profesionālās izglītības kompetences centrs RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods