Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studijas filiālēs

Daugavpils filiāle
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Strādnieku ielā 16

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas filiāle
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6

  • Elektriskās iekārtas
  • Autotransports

Liepājas filiāle
Liepājas Valsts tehnikumā, Ventspils ielā 51

  • Autotransports
  • Elektriskās iekārtas
  • Inženiermehānika (Mehatronika)

 Sīkāku informāciju par uzņemšanas kārtību skatīt mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā.

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumiem Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: karina.balode@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods