Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Studijas studiju programmu īstenošanas vietas

Daugavpils studiju programmu īstenošanas vieta
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Strādnieku ielā 16

  • Informācijas tehnoloģijas
  • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)

Kandavas studiju programmu īstenošanas vieta
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6

  • Elektriskās iekārtas
  • Autotransports

Liepājas studiju programmu īstenošanas vieta
Liepājas Valsts tehnikumā, Ventspils ielā 51

  • Autotransports
  • Elektriskās iekārtas
  • Inženiermehānika (Mehatronika)

Visu informāciju par uzņemšanu skatīt pievienotajā dokumentā "IMATRIKULĀCIJAS (UZŅEMŠANAS) KĀRTĪBA 2023./2024. akadēmiskam gadam" zemāk un mājas lapas sadaļā Uzņemšana koledžā.

Studenti var pieteikties studentu apliecībām, pārskaitot 4,50 Eur uz koledžas kontu, saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumiem Nr. 171, IV., p.2.6. https://m.likumi.lv/ta/id/321817-izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-padotiba-esoso-koledzu-maksas-pakalpojumu-cenradis

Par veikto maksājumu lūdzu informēt Studiju daļas sekretāri Braslas ielā 16, Rīgā, 104. kab., T.67081401
e-pasts: karina.balode@kcrtk.lv

Profesionālās izglītības kompetences centra RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA norēķinu konts
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Lūdzu maksājumā uzrādīt atbilstošo EKK kodu un pamatojumu:

21399 dokumentu izgatavošana – vārds, uzvārds, pers.kods