Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Kvalitātes nodrošināšana un vadība

          Kvalitātes vadības mērķis ir nodrošināt Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” (turpmāk tekstā – koledža) darbību, atbilstoši attīstības stratēģijai 2014. – 2020.gadam, ārējiem un iekšējiem normatīviem dokumentiem, līgumsaistībām, klientu un darba devēju prasībām.
          Koledžas kvalitātes vadība balstās uz EFQM izcilības modeli un tiek īstenota kā nepārtraukta pilnveide uz izcilību. Kvalitātes politiku realizē visas koledžas struktūrvienības un darbinieki.
          Koledžas kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēma ir organizēta atbildības, darbību un resursu struktūra, kuri kopā veido kārtības un metodes, lai nodrošinātu studiju (mācību) procesu atbilstoši klientu prasībām. Tā rada pārliecību, ka visas darbības ir pilnībā saprotamas, dokumentētas un tiek vadītas un katrs darbinieks zina, kas viņam jādara.
          Koledžas kvalitātes vadības un nodrošināšanas sistēmas pamatā ir astoņi kvalitātes vadības principi, kuri nepieciešami pastāvīgai studiju (mācību) procesa uzlabošanai, personāla motivācijai, klientu prasību izpildīšanas nodrošināšanai un sabiedrības pozitīvai ietekmēšanai:

 • ORIENTĒŠANĀS UZ KLIENTU – koledža ir atkarīga no saviem klientiem, tāpēc nepieciešams izprast gan klientu esošās prasības, gan viņu turpmākās vajadzības, nodrošināt to izpildīšanu, cenšoties pārspēt klientu cerības.
 • VADĪBA – izstrādātā attīstības stratēģija nosaka vispārējus mērķus un to sasniegšanas veidus.
 • PERSONĀLA IESAISTĪŠANA – koledžā tiek organizēta darba vide, kura ļauj katram darbiniekam iesaistīties mērķu sasniegšanā.
 • ORIENTĒŠANĀS UZ PROCESIEM – visas darbības tiek vadītas kā vienots process.
 • SISTĒMVADĪBA – mērķu sasniegšanas efektivitātes palielināšanai, izveidota un tiek pārvaldīta saprotama procesu sistēma.
 • PATSTĀVĪGA DARBA UZLABOŠANA – nepārtraukti analizējot procesu realizāciju un klientu prasības, notiek patstāvīga darba uzlabošana.
 • AR FAKTIEM PAMATOTA LĒMUMA PIEŅEMŠANA – efektīvi lēmumi tiek pieņemti pamatojoties uz loģisku datu un informācijas analīzi.
 • SAVSTARPĒJI IZDEVĪGAS ATTIECĪBAS AR DARBA DEVĒJU UN SOCIĀLO PARTNERU ORGANIZĀCIJĀM – savstarpēji izdevīgas attiecības palielina iespējas gūt labākus rezultātus.

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Tehniskā koledža” kvalitātes vadība un nodrošināšana balstās uz:

 • Ārējiem normatīviem dokumentiem (Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Augstskolu likumu u.c.).
 • Iekšējiem normatīviem dokumentiem, tai skaitā – procedūrām.

Iekšējie normatīvie dokumenti, tai skaitā - procedūras, ja nepieciešams, tiek aktualizētas vienu reizi mācību gadā.

Kvalitātes pārraudzība balstās uz:

 • Pārrunām un aptaujām.
 • Pašvērtējuma ziņojumiem (pedagogu, programmu, struktūrvienību).

Par izglītības iestādes kvalitāti liecina:

 • Kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
 • Valsts eksāmenu rezultāti
 • Absolventu īpatsvars
 • Atbiruma īpatsvars kopumā un katrā programmā atsevišķi
 • Absolventu tālākās gaitas
 • Uzņemšanas rezultāti
 • Darba devēju atsauksmes
 • Dalība konkursos, olimpiādēs, projektos utml.
 • Pedagogu un mācībspēku tālākizglītība
 • Pedagogu un mācībspēku izstrādātie metodiskie materiāli un/vai publikācijas
 • Sadarbības līgumi ar darba devējiem un sociāliem partneriem

05.03.2018 "Pedagogu profesionālā darba kvalitāte" - 7489580 KB

12.11.2021 "Ētikas kodekss" - 1869324 KB

23.05.2022 "Docētāju darba kvalitāte" - 215479 KB

23.05.2022 "Docētāja darba pašvērtējums" - 91136 KB

23.05.2022 "Docētāja nodarbības vērošana" - 20711 KB