Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Padome

Rīgas Tehniskā koledžas Padomes nolikums
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2007. gada 27.februāra noteikumu nr.147
"Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"
11.punktu

I.Vispārīgais jautājums

1. Rīgas Tehniskās koledžas padome (turpmāk - padome) ir Rīgas Tehniskās koledžas  (turpmāk - RTK) personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas veic Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos nr.147 " Rīgas Tehniskās koležas nolikums" noteiktos uzdevumus.

II. Padomes sastāvs un darba organizācija

2. Padomi ievēlē un tā darbojas saskaņā ar RTK nolikumu un šo nolikumu. RTK  nolikuma 9.6.apakšpunktā pilnvarotās personas darbam koledžas padomē deleģē šo institūciju vadātāji pēc RTK ierosinājuma. Padomes personālsastāvu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija. Padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi.

3. Ja ievēlētais padomes loceklis izbeidz darbu (studiju) attiecības ar RTK, viņa vietā par padomes locekli kļūst nākamā persona, kura ieguvusi visvairāk balsu pēc ievēlētās personas, vai arī rīko jaunas vēlēšanas uz vakanto padomes locekļa vietu.

4. Ja darbu padomē pārtrauc pilnvarots darba devēju vai profesionālo organizāciju, vai Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes deleģēts pārstāvis, padome lūdz šo institūciju deleģēt citu pārstāvi. Padome informē par to Izglītības un zinātnes ministriju.

III. Padomes sēžu darba kārtība

5. Padome no sava vidus pirmajā sēdē, atklāti vai aizklāti ar vienkāršu balsu vairākumu, ievēlē padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.

6. Padomes priekšsēdētājs:

   6.1. Plāno un organizē padomes darbu;
   6.2. Izstrādā padomes sēžu darba kārtību un organizē paredzēto jautājumu izskatīšanu;
   6.3. Sasauc un vada padomes sēdes;
   6.4. Uzaicina padomes sēdē piedalīties citas personas, ja tas nepieciešams.

7. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padomes kārtējās sēdes norises vietu, datumu, laiku, darba kārtību un apspriežamo dokumentu projektus padomes locekļiem izziņo padomes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās sēdes.

9. Ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs, koledžas direktors vai ne mazāk kā viena trešā daļa no padomes locekļu kopskaita.

10. Priekšlikumus par jautājumiem, kas izskatāmi padomes sēdē, tiesīgs iesniegt padomes priekšsēdētājs, koledžas direktors, Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī viena trešā daļa no padomes locekļu kopskaita. Priekšlikumi iesniedzami padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam.

11. Lēmumu pieņemšana padomē notiek saskaņā ar RTK nolikuma13., 14., 15. un 44. punktu.

12. Padomes darbību tehniski nodrošina un lietvedību kārto RTK sekretariāts.

IV. Padomes lēmumi un to tiesiskums

13. Padomes lēmumi stājas spēkā ar koledžas direktora rīkojumu.

14. Padomes sēdes protokolē sekretārs. Parakstīto padomes sēdes protokolu, norādot arī pieņemtos lēmumus, nosūta visiem padomes locekļiem un Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī personām, kuras bijušas uzaicinātas (ja tās to pieprasa) piecu dienu laikā pēc sēdes.

15. Sēdes protokolus uzglabā RTK sekretariāts atbilstoši normatīvajiem aktiem.

16. Koledžas direktors nodrošina akadēmiskajam personālam, vispārējam personālam un studējošajiem iespēju iepazīties ar padomē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem.